Beijing Gaoxin Huakang Technology Co., Ltd

No. 1019 Longzhaoshu, Xiaohongmen, Chaoyang District 100078 Beijing China (Rep.) Phone: (+86-10)87696-228 Fax: (+86-10)87696-228 http://www.bigxhk.com.cn sales@bigxhk.com.cn Company Contacts Department/ Name Address General manager Tel: +86-10-87696229?8769866416 sales department 86-10-87696229?8769866419 technology department 86-10-87696229?8769866412, 86-10-87696229?8769866421